Can fermentation processes in bacterial cultures give us insights that can inspire sustainability and thriving human cultures? Can earthworms and bacteria make us discover new ways to collaborate and cope with the many challenges we face today?

This soloexhibition of my work moves across boundaries, where communication and collaboration across species become aesthetic experiences and fruitful connections.

Thanks to my excellent exhibition installation assistant: Sally Gilford


 

Wormworks

This was an unique live video and audio transfer from the underworld. Here you could get an insight into the fascinating and sculptural creation of the earth. “Wormworks” consists of a large zinc bucket and a society of thousands or earthworms who, throughout the exhibition period, will transform food and plant residues to fertile soil.

Opening ceremony with jam session between the worms and clarinettist Martin Andersson from NOSO Arctic Philharmonics. Hear the recording below.

Sound consultant: Nathaniel Gustin

 

 • Our topsoil is disappearing 10 to 40 times faster than it is recycled.
 • It takes about 500 years to replace 25mm of humus layer. Minimum soil depth for agricultural production is 150mm. From this perspective, productive and fertile soil is a non-renewable and endangered ecosystem.
 • During a day, an earthworm digests and converts as much soil as its own body weight.
 • Research shows that a healthy community of earthworms can build 18cm thick soil layer in 30 years.

 

Radical Radishes and Cabbage Roots

These two installation works consists of roots of radishes, broccoli and cabbage that have been left in the soil throughout the winter. There they get consumed and by micro organisms so only their fiberous structures are left. Life becomes crystallised into skeletons. Turned upside down the roots get given new perspectives.


Rømmekolle Revival with pop-up café

The show consisted of four closely related artworks looking at different aspects of biodiversity and collaboration across species.

Inspired by bacterial cultures and fermentation processes, the artist has researched and revived the traditional, but rapidly disappearing, RØMMEKOLLE, a bacterial culture deeply rooted in Scandinavian culture. Rømmekolle is made of milk fermented with a bacterial culture originally derived from the butterwort plant. This culture has been passed on through generations and shared generously amongst people into the 60’s. Now it has largely disappeared as a living part of the folk culture.

Rømmekolle Revival is the forgotten story of a bacterial culture that was so common and important in Scandinavia that people claim they would not have survived without it. It is the story of a close and mutual relationship between bacteria and humans, about people’s connection with the local community, about sharing cultural heritage with neighbours, and about the caring for and caring of the earth. Last but not least it is about the care for and the close bond delveloped between people and their the family cows that gave the valuable milk that was necessary to keep the rømmekolle culture alive.

It is also the story of a culture that had almost disappeared due to neglect, modern living and commercial and streamlined dairy production. Along similar lines we have largely replaced biodiversity, language and experiential cultures with homogeneous and commercialized cultures.

This is the story of a resilient culture that survived because it emigrated to America on a handkerchief in the pocket of a bacterial cultural activist. There it lived and thrived in exile for over one hundred years before it finally made its way back to Scandinavia through this project.

The artwork consist of:

 • Collection of 31 photos from public archives and collections.
 • Rømmekolle radio podcast
 • Handmade artist book
 • Sharing of live rømmekolle bacterial culture
 • Pop-up café with workshop and performative talk.

Rømmekolle Revival was initially shown in the Arts-festival Barents Spektakel i Kirkenes 2015. The project was originally funded and co-produced by Pikene på Broen in Kirkenes, Norway.


Biologisk mangfold – Bakterie kulturer og overjordisk makkverk

Kan bakterielle gjæringsprosesser i rømmekolle gi oss innsikt som kan inspirere til bærekraftige og livskraftige menneskelige kulturer? Kan makk og bakterier få oss til å oppdage nye måter og samarbeide på for å takle de mange utfordringene vi nå står overfor i verden?

Denne utstillingen beveger seg over faggrenser og artsgrenser der kommunikasjon og samarbeid på tvers blir til estetiske opplevelser og fruktbare forbindelser.

Tusen takk til min eminente utstillings assistent: Sally Gilford


 

Makkverk – et jordisk orkester

Et enestående innblikk i jordas fascinerende tilblivelse med direkte video og lyd-overføring rett fra skapelsen i underverden. Makkverk består av ei sinkbøtte med et iboende samfunn med 10000 (minst) kompost mark, av typen Eisenia fetida, som gjennom utstillingsperioden vil omforme mat og planterester til jord, mens de synger sin selsomme sang.

 • Vår matjord forsvinner 10 til 40 ganger raskere enn den blir gjenskapt.
 • Det tar ca. 500 år å erstatte 25mm av humuslaget. Minimum jorddybde for landbruksproduksjon er 150mm. Fra dette perspektivet er produktiv og fruktbar jord et ikke-fornybart og truet økosystem.
 • I løpet av et døgn fordøyer og omformer en meitemark jord tilsvarende sin egen kroppsvekt.
 • Forskning viser at et samfunn med meitemark kan bygge et 18cm tykt matjordlag i løpet av 30 år

Åpningsseremoni med jamsession mellom meitemark og Martin Andersson, NOSO.

Lydkonsulent Nathaniel Gustin

 


 Radikale reddiker og kålrøtter

Denne installasjonen består av røtter av reddik, brokkoli og kål som har overvintret i jorden gjennom vinteren. Her har mikro organismene spist og fordøyet alt bortsett fra fiber strukturen. Skjelettet står igjen som et krystallisert flettverk. Opp og ned vent får røttene nye perspektiver.


Rømmekolle Revival med pop-up café

Inspirert av bakteriekulturer og gjærings prosesser, har kunstneren forsket på og gjenopplivet den tradisjonelle, men raskt forsvinnende, rømmekolla som er dypt forankret i skandinavisk kultur. Rømmekolle er laget av melk som er fermentert med en bakteriekultur som opprinnelig stammer fra tettegress planten. Denne kulturen har gått i arv gjennom generasjoner og har blitt delt sjenerøst blant folk till på 60-tallet. Nå har den forsvunnet som en del av folkekulturen.

Rømmekolle Revival er den glemte historien om en bakteriekultur som var så vanlig og viktig i Skandinavia at folk hevder de ikke ville ha overlevd uten den. Det er historien om et nært og gjensidig forhold mellom bakterier og mennesker, om folks tilknytning til nærmiljøet, om å dele en viktig kulturarv med naboer og lokalsamfunnet og om omsorg og pleie av jorden og familiekua som ga den verdifulle melka som var nødvendig for å holde rømmekolle kulturen i hevd.

Det er også historien om en kultur som nesten ble borte i moderne tid gjennom forsømmelse, moderne livsstil og kommersiell og effektivisert produksjon. På samme måte som vi i stor grad har erstattet mangfold, språk og erfaringskunnskap med homogene og kommersialiserte kulturer.

Dette er fortellingen om en motstandsdyktig kultur som overlevde fordi den emigrerte til Amerika på et lommetørkle i lomma på en rømmekolle aktivist, hvor den levde og trivdes i eksil i over hundre år før den til slutt fant veien tilbake til Skandinavia.

Hør historien, smak på kulturen og bidra til å spre den utdøende Rømmekolla ved å lære hvordan du også kan bli en kultur aktivist sammen med kunstner og kultivator Eva Bakkeslett.

Kunstproduksjonen består av:

Billedsamling bestående av 31 bilder fra fotoarkiver og samlinger.

Rømmekolle Radio

Artist book

Deling av levende kultur

Pop-up kafé med workshop og performance foredrag.

 

Rømmekolle Revival ble første gang vist under kultur festivalen Barents Spektakel i Kirkenes 2015. Prosjektet ble opprinnelig finansiert og samprodusert med Pikene på Broen.

DETAILS

Biodiversity – Bacterial cultures and extraterrestial wormworks.

(Biologisk mangfold – Bakteriekulturer og overjordisk makkverk)

Soloshow at Bodø Kunstforening 4th-20th August 2017.

Rømmekolle Revival Pop-up café with performance talk and workshop.

Opening performance with clarinetist Martin Andersson from NOSO.

Press: 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Leave a Reply